Margaret Cho Khách máy chủ THE XEM vào 7/25 và 7/26

Tôi rất vui mừng được hợp lưu trữ The View một lần nữa trong tuần này! Tôi sẽ vào Thứ & FRI (7/25 / & 7/26)

Ngoài ra, tôi sẽ yêu được một đồng chủ nhà vĩnh viễn và tôi đã làm video để hiển thị tất cả mọi người chỉ có bao nhiêu tôi muốn nó !!

Xin vui lòng xem và CHIA SẺ!

Cảm ơn bạn Jim ngắn, John Roberts và Lee Tergesen !!

Để lại một trả lời