XOJane.com - Margaret là Biên tập viên khách

Điều trên xoJane.com

Margaret Cho - Biên tập viên khách tại xojane.com

Điều gì xảy ra khi Margaret Cho là Biên tập viên khách của xoJane cho một ngày? Xem những gì sẽ xảy ra khi Jane Pratt, biên tập-In-Chief, và Emily McCombs, điều hành biên tập từ bỏ quyền kiểm soát.

FULL STORY ĐÂY.

Tìm bài viết khác về Press and tagged .

Để lại một trả lời